بیمه بدنه خودرو


خسارتها و هزینه های تحت پوشش بیمه بدنه


- ماده 3: خسارتهای تحت پوشش : جبران خسارتهای وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود :
-1 خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .
-2 خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یالوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
-3 در صورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا دراثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
-4 خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .
-5 خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .
-ماده 4: هزینه های قابل تامین: هزینه های متعارفی که بیمهگذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیرآن پرداخت می نماید حداکثرتا 20 % کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

پوشش های تکمیلی:


در بیمه بدنه علاوه بر سه پوشش اصلی (سرقت کلی، آتشسوزی، تصادفات کلی و جزئی) بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش های زیر را خریداری کند.
1- غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات
2- بلایای طبیعی (شامل سقوط اشیاء بر روی خودرو)
3- رنگ- اسید- مواد شیمیایی
4- شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی
5- کشیدن میخ و اشیای مشابه بر روی بدنه خودرو
6- سرقت در جای کلیه قطعات خودرو
7- افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50 درصد (جزئی و کلی)
8- خارج از کشور

خسارات غیرقابل جبران: درموارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:


-1 خسارتهای ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم
-2 خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
-3 خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار،ذینفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد میشود.
-4 خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
-5 در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
-6 خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد

تعریف فرانشیز:


فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح ذیل به عهده بیمه گزار میباشد.
الف) فرانشیز خسارت های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه به این شرح است مگر اینکه بر روی بیمه نامه و در بند شرایط خصوصی بگونه ای دیگر توافق شده باشد:
برای خسارت اول 10 % مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال و برای خسارت دوم به بعد 20 % مبلغ خسارت و حداقل 500.000 ریال
تبصره 1: در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل بصورت مستقل ویا تواما علاوه بر موارد مذکور 10 % به فرانشیزهای اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد.
- سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد.
- سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال تمام باشد.
تبصره 2: در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد که بیمه گزار به وی رضایت نداده و ضمن معرفی وی حقوق ریکاوری خود را به شرکت واگذار نماید، فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به 5% مبلغ خسارت و حداقل 250.000 ریال تقلیل می یابد.
ب) فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه 10 % مبلغ خسارت.
ج) فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20 % مبلغ خسارت.
چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم بصورت سالانه اعمال خواهد شد، در غیر اینصورت تعداد خسارتها در مدت اعتبار بیمه نامه، ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.